Stadgar för Mangakai Huddinge.
§1 Föreningens namn
Föreningens namn är Mangakai Huddinge.

§2 Föreningens säte
Styrelsen har sitt säte i Huddinge kommun.

§3 Föreningsform
Föreningen är en ideell förening.

§4 Syfte
Föreningens syfte är att arrangera regelbundna visningar, utav Japansk animerad film.
Det som visas måste uppfylla följande kriterier:
A: Det skall vara Japansk animerad film
B: Hela materialet måste vara tillgänglig med det språk och tal det skall visas på.
C: Det får inte vara något styrelsen bedömer vara av alltför pornografisk eller sexuell natur.

Under icke reguljära tillfällen, tex. rast eller särskilda tillfällen kan A och B bortses från.

§5 Oberoende
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§6 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§7 Medlemmar
Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift eller, om medlemskapet är gratis, årligen göra en skriftlig anmälan till föreningen. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. Årsmötet kan besluta att det är gratis att vara medlem. Medlem kan närhelst denne så önskar utträda ur föreningen, genom skriftlig eller muntlig begäran till styrelsen. En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.

§8 Styrelsen
Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, att genomföra beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet.
Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och sekreterare och om möjligt, även en vice ordförande och eventuellt övriga ledamöter.
Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.
Samma person får inte samtidigt ha fler utav styrelseposterna ordförande, kassör eller sekreterare, eller för dem ställföreträdande poster, såsom vice ordförande.
Endast styrelsen eller av styrelsen utsedd person har rätt att föra föreningens talan utåt.

§9 Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§10 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

§11 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

1.
Mötets öppnande.

2.
Mötets behörighet.

3.
Val av mötets ordförande.

4.
Val av mötets sekreterare.

5.
Val av två personer att justera protokollet.

6.
Fastställande av dagordning.

7.
Uppläsning av föregående års protokoll, samt styrelsens verksamhetsberättelse för förra året.

8.
Ekonomisk berättelse för förra året.

9.
Revisorernas berättelse för förra året.

10.
Ansvarsfrihet för förra årets styrelse.

11.
Årets verksamhetsplan.

12.
Årets budget och fastställande av medlemsavgift.

13.
Val av årets styrelse.

14.
Val av årets revisor.

15.
Övriga frågor.

16.
Mötets avslutande.


§12 Extra årsmöte
Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det, ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§13 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.

§14 Rösträtt
Endast närvarande medlem, giltig enligt §7 har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§15 Röstetal
Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.

§16 Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§16) och upplösning (§17) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§17 Upplösning
Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.

Uppdaterad senast: 2011-09-28